โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 
     ความหมายความสำคัญฯ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยกับการใช้ทะเลในมุมมองด้านพาณิชยนาวี

     ความหมายและความสำคัญของพาณิชยนาวี พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับพาณิชยนาวี (Maritime Transport) ไว้ในมาตราที่ 4 ดังนี้

      “การพาณิชยนาวี” หมายความว่า การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอู่เรือและกิจการท่าเรือ และหมายความรวมถึงกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงหรือเป็นส่วนประกอบกับกิจการดังกล่าวตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          
     “การขนส่งทางทะเล” หมายความว่า        การขนส่งของหรือคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศหรือจากต่างประเทศมายังประเทศไทยหรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงการขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่สองร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไปด้วย
จากคำจำกัดความดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากิจการพาณิชยนาวีเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมากมายทั้งที่เกิดขึ้นในทะเลและบนฝั่ง
เมื่อพิจารณาปริมาณการค้าระหว่างประเทศ จะเห็นว่าการขนส่งทางทะเลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศขนส่งโดยทางทะเล ซึ่งปริมาณการขนส่งทางทะเลของไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี 2525 การขนส่งทางทะเลมีปริมาณเพียง 36.8 ล้านตัน ในปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 183.5 ล้านตัน   

รูปที่ 3-14 ปริมาณการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง ปี 2525 – 2548
( ที่มา : กระทรวงคมนาคม. 2550. สถิติการขนส่งปี 2534, 2540. กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพฯ. และ กระทรวงคมนาคม. 2550. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ. แหล่งที่มา :  http://porta.mot.go.th, 4 กันยายน 2550. )


     หากพิจารณาจากมูลค่าการค้าทางทะเลก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ในปี 2525 การค้าทางทะเลของไทยมีมูลค่าเพียง 321,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 6,120,901 บาท ในปี 2548 ทั้งนี้เป็นผลจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออกของประเทศตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี


รูปที่ 3-15 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามรูปแบบการขนส่ง ปี 2525 – 2548


 

 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com