โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 
 
 
 
     ปัญหาด้านการท่องเที่ยวฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลถูกใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมของมนุษย์มาช้านานทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดความเสียหายเสื่อมโทรม เนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จนเกินขีดความสามารถในการฟื้นฟู หรือบำบัดตัวเองของระบบนิเวศนั้นๆ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โลกเราสูญเสียป่าชายเลนที่มีอยู่ไป 35 เปอร์เซ็นต์ และแนวปะการัง 27 เปอร์เซ็นต์(ที่มา: สุทธิพงษ์ พงษ์วร. มปป. Bio-Aticles. แหล่งที่มา: http://www.ipst.ac.th/biology/Bio-Articles/monthly-mag.html, 11 กรกฎาคม 2549. ) ซึ่งหากมีการแบ่งกลุ่มปัญหาที่มาของความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล สามารถแบ่งออกได้ป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่

  1. กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของชุมชน
  2. กลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

          ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีที่มาจากหลายสาเหตุ ดังนั้นการเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป


 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com