โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          จากข้อมูลของผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางมายังจังหวัดที่ติดทะเลสามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดที่ติดทะเลออกเป็นจังหวัดที่อยู่ติดทะเลในภาคกลาง และภาคตะวันออก (ตารางที่ 3-16) และจังหวัดที่อยู่ติดทะเลทางภาคใต้ (ตารางที่
3-17) ซึ่งในบางจังหวัดอาจมีเฉพาะข้อมูลในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญเท่านั้น
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดที่ติดทะเลของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้จังหวัดมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง แต่การเก็บข้อมูลที่แท้จริงของรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวทางทะเลนั้นไม่สามารถทำได้ เช่นเดียวกับข้อมูลของจำนวนนักท่องเที่ยว

          ดังนั้นรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวทางทะเลนั้น จึงต้องนำมาจากข้อมูลรายได้ของจังหวัดที่ติดทะเลเช่นกัน
จากข้อมูลสถิติที่มีการรวบรวมรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2546 ในระดับจังหวัดที่อยู่ติดทะเลในภาคกลาง และภาคตะวันออก (ตารางที่ 3-19) พบว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 24,302.15 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 58,930.39 ล้านบาทในปี 2547 (ตารางที่ 3-20) ถึงแม้ว่า ข้อมูลในปี 2546 และ 2547 จะมีรายละเอียดของจังหวัดไม่ตรงกัน แต่จากข้อมูลดังกล่าวก็สามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มว่า มีรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ติดทะเลในภาคกลาง และภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้น

          ในส่วนของภาคใต้จังหวัดที่ติดทะเลสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากข้อมูลในปี 2546 (ตารางที่ 3-21) การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ทั้งสิ้น 116,770.91 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 138,459.91 ล้านบาท ในปี 2547 (ตารางที่ 3-22) และถึงแม้ว่าข้อมูลในปี 2546 และ 2547 จะมีรายละเอียดของจังหวัดไม่ตรงกัน แต่ก็แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าประเทศมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

          ในปี 2546 และ 2547 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ติดทะเลเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่าในปี 2546 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 141,073.06 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้ที่มาจากภาคกลาง และภาคตะวันออกเท่ากับ 24,302.15 ล้านบาท และจากภาคใต้เท่ากับ 116,770.91 ล้านบาท
ในปี 2547 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ติดทะเลเพิ่มขึ้นเป็น 197,390.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายได้ที่มาจากภาคกลาง และภาคตะวันออกเท่ากับ 58,930.39 ล้านบาท และจากภาคใต้เท่ากับ 138,459.91 ล้านบาท

          จากข้อมูลดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่เกิดจากภาคใต้ เนื่องจากทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทางทะเลมีมากกว่า แต่ในช่วงปลายปี 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นสึนามิขึ้นในจังหวัดที่ติดทะเลทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้มีผู้เสียชีวิต และสูญหายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติลดลงอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเคยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2547 ถึง 85,670.63 ล้านบาท กลับลดลงเหลือ 21,537.36 ล้านบาท ในปี 2548 ซึ่งเป็นการสูญเสียรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมหาศาล
 

 

 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com