โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเล

กฎหมายภายในประเทศ
1. พระราชบัญญัติ   

ก.
- พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ. 2534                                                                         
- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548                    
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                                                     
- พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537                                            
- พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547      
- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456                  
- พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494                                           
- พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521                                             
- พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522                                        
- พระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490                                                
- พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521                  
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518                                                                      
- พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534                                 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                
- พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502                                        
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542               

ค.

- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522                                                                         
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                     
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542                                                               

จ.


- พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496                                               

บ.


- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504                                    

ป.

- พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511 
- พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2497                                                           
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                         
- พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514                                                                          

พ.- พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                                          
- พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พุทธศักราช 2496                    

ภ.

 

- พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514                                   

ร.
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535   
- พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                      
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                                                                                       
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499                                                
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523                                                                          
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                             

ว.- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530              
- พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482        

ศ.

- พระราชบัญญัติศุลากากร พุทธศักราช 2469                                                             

ส.


- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535                                        
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521                                               
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                 
- พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537                                   

ห.

 

- พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490         

อ.

 

- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504                                                           
2. ประมวลกฎหมาย
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 5 ละเมิด                                     
- ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                             
- ประมวลรัษฎากร            
3. ประกาศของคณะปฏิวัติ
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58                                                                            
4. ระเบียบ
 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายและการฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายของชีวภาพ พ.ศ. 2543           
กฎหมายระหว่างประเทศ
 
1.  จรรยาบรรณในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งแผนปฏิบัติการสากลจำนวน 4 ฉบับ
     1.1  จรรยาบรรณในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ                                                                     
     1.2  แผนปฏิบัติการสากลจำนวน 4 ฉบับ
          (1)  International Plan of Action on Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)
          (2) International Plan of Action on Management of Fishing Capacity (IPOA-CAPACITY)
          (3)  International Plan of Action on Conservation of Seabird in Long-line Fishing (IPOA-SEABIRDS)
          (4)  International Plan of Action on Conservation of Shark (IPOA-SHARKS)
2.  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่น                                                                        
3.  ความตกลงเพื่อส่งเสริมการควบคุมเรือประมงที่ทำการประมงในทะเลให้ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพื่อการอนุรักษ์และจัดการประมงพ.ศ. 2536
4.  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
5.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับความเสียหายอันเกิดจากมลพิษทางน้ำมัน ค.ศ. 1969                                                           
6.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศสำหรับชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษของน้ำมัน                                                                       
7.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมการ การปฏิบัติการ และความร่วมมือในการป้องกันและขจัดมลพิษน้ำมัน พ.ศ. 2533                                                         
8.  ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย                        
9.  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอนุรักษ์เต่าทะเลในแถบมหาสมุทรอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10.  อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ประชากรสัตว์น้ำที่ว่ายจากทะเลขึ้นมาในแม่น้ำระหว่างฤดูวางไข่
11.  อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ                                                    
12.  อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ                                                                                                   
13.  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก                  
14.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. 2517            
15.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ค.ศ. 1979                   
16.  อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ค.ศ. 1988              
17.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการกักเรือ ค.ศ. 1999                                   
18.  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 และพิธีสาร ค.ศ. 1978             
     (1) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973                              
     (2) พิธีสาร ค.ศ. 1978                                                                                                                           
19.  อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. 1972
   
   
     

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com