โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 
 
     ทรัพยากรไม่มีชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทรัพยากรจากน้ำทะเล ได้แก่ การทำเกลือ และการสกัดน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด

     ทะเลของประเทศไทยมีเนื้อที่ 350,000 ตารางกิโลเมตร(ที่มา : ถนอม เจริญลาภ) ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด ตามแนวชายฝั่งที่ยาวถึง 2,800 กิโลเมตร ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน(ที่มา : ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่ง. 2550. ข้อมูลพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง. ข้อมูลชายทะเลและชายฝั่งทะเล. แหล่งที่มา: http://www.dmcr.go.th/DCLM/download.php#, 29 สิงหาคม 2550.) ประเทศไทยได้มีการนำน้ำทะเลมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำเกลือ โดยใช้แสงแดดแผดเผาน้ำทะเลจนระเหยหมด(ที่มา : ศรัณย์  เพ็ชร์พิรุณ) โดยประเทศไทยสามารถผลิตได้ถึง 0.6-0.8 ล้านตันต่อปี มีพื้นที่ผลิตรวมทั้งสิ้น 135,578 ไร่
(มีต่อคลิก)

ทรัพยากรบริเวณพื้นดินท้องทะเล ได้แก่ แร่ธาตุบางชนิด (ทรายแก้ว ดีบุก เพชร)

     ทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและเป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมอันจะยังประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากอุตสาหกรรมแร่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุจากหลากหลายปัจจัย อาทิเช่น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(มีต่อคลิก)

ทรัพยากรในทะเลลึก : แร่ฟอสเฟต (Phosphorite Nodules)

     ทะเลไทยเป็นทะเลตื้นบนไหล่ทวีปตอนใน (Inner Shelf) มีความลึกสูงสุดเพียง 86 เมตร ส่วนในทะเลอันดามันมีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงบริเวณลาดทวีป มีความลึกสูงสุดประมาณ 1,200 เมตร ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะภูมิประเทศใต้ท้องทะเลแล้ว ในทะเลอ่าวไทยมีโอกาสที่จะพบแหล่งแร่แบบลานแร่เท่านั้น(มีต่อคลิก)

ทรัพยากรใต้ผิวดินพื้นท้องทะเล : ปิโตรเลียม (น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว)

     ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ปิโตรเลียมที่เป็นเชื้อเพลิงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติรวมกันเทียบเท่าน้ำมันดิบ 1,151.9 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อน 0.9 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นน้ำมันสำเร็จรูป 701,200 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติเทียบเท่าน้ำมันดิบ 450,900 บาร์เรลต่อวัน ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดีเซล 45.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลดลงจากปีก่อน 6.9 เปอร์เซ็นต์การใช้ก๊าซแอลพีจีได้ขยายตัวสูงขึ้น 8.9 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 10.7เปอร์เซ็นต์ จากผลิตภัณฑ์น้ำมันทั้งหมด (มีต่อคลิก)

                    
     

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com