โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

          การที่ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่ง 2,800 กิโลเมตร และมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางทะเลถึง 350,000 ตารางกิโลเมตร
(ที่มา : ถนอม เจริญลาภ. 2550. กฎหมายทะเล เขตทางทะเลของประเทศไทย. บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด. กรุงเทพฯ.) ทำให้คนไทยมีการใช้ประโยชน์จากทะเลหลายประเภททั้งในระดับพื้นบ้านและในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทยจึงมีมูลค่าโดยรวมไม่ต่ำกว่า 7.5 ล้านล้านบาท โดยที่มูลค่านี้เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ้น ทรัพยากรทางทะเลจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการประกอบอาชีพด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยแม้จะมีความหลากหลายแต่ก็มีข้อจำกัดของการใช้ เพราะทรัพยากรบางชนิดไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ทันที แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู บางชนิดก็ใช้แล้วหมดไปประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ในทะเลและชายฝั่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้มีการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการรองรับตามธรรมชาติเสื่อมถอยลง จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล นอกจากปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้วยังจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องใช้หลักการประสานงานระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกัน รวมทั้งความสนใจและใส่ใจของผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานของตน โดยคำนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้เบื้องต้นและข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

   

     

          

 

 

     

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com