โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่
เอกสารเผยแพร่
Download
1
“สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน” นานาสัตว์น้ำ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (เล่มที่ 35) มกราคม 2550
2

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ "ผลประโยชน์ชาติทางทะเล: ยุทธศาสตร์การจัดการ" วันที่ 9 มีนาคม 2550
ประมวลภาพการประชุม (คลิก)

3
ความมั่นคงทางนิเวศ” นานาสัตว์น้ำ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 37 กรกฎาคม 2550
4
การประชุม“7.5 ล้านล้านบาท ผลประโยชน์ชาติทางทะเล : วิกฤติหรือโอกาส” วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com