โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน/ ที่อยู่

โทรศัพท์/ โทรสาร

1. 

รศ. ดร.

เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ 0-22188179, 0-2218-8163
โทรสาร 0-2652-5066 กด 0, 0-2254-4259
e-mail: dirarri@chula.ac.th
          padermsakj@yahoo.com

2. 

รศ. ดร.

ศรัณย์  เพ็ชร์พิรุณ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

โทรศัพท์ 0-2561-4288 ต่อ 118
โทรสาร 0-2561-4287
e-mail: ffissap@nontri.ku.ac.th

3. 

นาย

โกมล จิรชัยสุทธิกุล

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 (เทเวศร์)
เลขที่ 394/14 ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 0-2280-0951 ต่อ 107
โทรสาร 0-2281-5982
e-mail: komon@krisdika.go.th

4. 

ดร.

สมิท ธรรมเชื้อ

กลุ่มบริหารการทำการประมงและเศรษฐกิจนอกน่านน้ำ
กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง
เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

โทรศัพท์ 0-2579-6216
โทรสาร 0-2579-7947
e-mail: thuma98105@yahoo.com

5. 

นาง

พวงทอง  อ่อนอุระ

กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ
กรมประมง เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

โทรศัพท์ 0-2579-7941
โทรสาร 0-2579-7941
e-mail: poungthong2@yahoo.ie
          poungtho@fisheries.go.th

6. 

นาง

สุมาลี  สุขดานนท์

สถาบันการขนส่ง อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ 0-2218-7448
โทรสาร 0-2218-7446
e-mail: sumaleesukdanont@yahoo.com

7. 

นางสาว

อรชา ธนากร

กองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
10400

โทรศัพท์ 0-2643-5000 ต่อ1137
โทรสาร 0-2643-5041
e-mail: orachat@mfa.go.th

8. 

นาย

สมภพ  รุ่งสุภา

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ 0-2218-8040
โทรสาร 0-2254-4259
e-mail: srungsupa@yahoo.com

9. 

นาย

เทวัญ  ธนมาลารัตน์

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) ชั้น 2 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ. นครสวรรค์
10900

โทรศัพท์
โทรสาร 0-5622-8048
e-mail: thewan_dof@yahoo.com

10. 

นาง

สุนันทา  เจริญปัญญายิ่ง

สถาบันการขนส่ง อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ 0-2218-7448
โทรสาร 0-2218-7446
e-mail: Sunanta.P@Chula.ac.th

11. 

 

ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์

กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์
222 ถนนริมทางรถไฟเก่า เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
10260

โทรศัพท์ 0-2475-7018, 22
โทรสาร 0-2361-3369
e-mail: wanchaic25@hotmail.com

12. 

อ.

ศักดิ์อนันต์  ปลาทอง

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90110

โทรศัพท์
โทรสาร
e-mail: sakanan2004@yahoo.com

13. 

น.ส.

น.ส.
น.ส.
น.ส.

วลัยพร  ล้ออัศจรรย์

อาภรณ์  โพธิ์พงศ์วิวัฒน์
โสภิต  สร้อยสอดศรี
พรพรรณ  จันทร์แจ้ง

ผู้ประสานงานโครงการฯ
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

โทรศัพท์ 0-2218-8163, 0-2218-8165
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2652-5066 กด 0
e-mail: thaisea_mp@yahoo.com
          noi_walai@yahoo.com

ที่

ชื่อ -สกุล

เบอร์ติดต่อ

หน่วยงาน/ ที่อยู่

1.

ศ. ดร.

ทวีศักดิ์  ปิยะกาญจน์

โทรศัพท์  0-2271-0990
โทรสาร 0-2618-7454

6  ซอยร่วมมิตร ย่านสินค้าพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400

2. 

ศ. ดร.

สนิท  อักษรแก้ว

โทรศัพท์ 0-2503-3333
โทรสาร 0-2504-4826-8
มือถือ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท)
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

3. 

พลเรือเอก

ถนอม  เจริญลาภ

โทรศัพท์ 0-2410-3338

85 / 3 หมู่ 9 ซอยทวีทอง ถนนบางแวก
 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ
10160

4. 

พลเรือตรี

ศิริวัฒน์  ธนะเพทย์

โทรศัพท์ 0-2475-3180
โทรสาร

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
พระราชวังเดิม  ถนนอรุณอัมรินทร์
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
10600

5. 

รศ. ดร.

พิพัฒน์  ตั้งสืบกุล

โทรศัพท์ 0-2300-1570
โทรสาร 0-2300-1570

โครงการกฎหมายทะเล
55 เสรี 7 ซอย 8 (พระราม 9 ซอย 62)
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250

6. 

รศ. ดร.

สิตานนท์  เจษฎาพิพัฒน์

โทรศัพท์
โทรสาร

126/2612 ตึก 8 ถนนติวานนท์
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

7. 

คุณ

สุธรรม  จิตรานุเคราะห์

โทรศัพท์ 0-2254-8400 ต่อ 305
โทรสาร 0-2253-3323

บริษัท ยูนิไทย ไลน์ จำกัด (มหาชน)
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 11 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

8. 

อธิบดีกรมประมง

โทรศัพท์ 0-2562-0523 Ext. 3204,
โทรสาร

กรมประมง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

9. 

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
92 ถนนพหลโยธิน 7 สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ
10400

10. 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โทรศัพท์ 0-2561-4292-3 ต่อ 803
โทรสาร 0-2579-6886

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

11. 

อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

โทรศัพท์ 0-2266-3972  0-2266-7645
โทรสาร 0-2233-7167

กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี
1278 ถนนใยรา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
10100

12. 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400

13. 

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โทรศัพท์ 0-2791-8302

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 25 เลขที่ 1010
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

14. 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

15. 

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400

16. 

อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
10400

 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com