โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการท่องเที่ยวทางทะเล

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบูรณาการองค์ความรู้ทางเทคนิค

 

 

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางทะเล คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าและพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย อีกทั้งศึกษา วิจัย วางแผน และประสานงานด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และบริการสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมิให้เสื่อมโทรมลง

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงด้านการท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ทำหน้าที่สำรวจกำหนดพื้นที่และสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ต้องสงวนไว้ให้อยู่ในความควบคุมดูแล อีกทั้งยังสำรวจ วางแผน และดำเนินการจัดสร้างส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะหรือพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  องค์กรเอกชน/ หน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเช่นสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชายทะเลต่างๆสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นต้น


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com