โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านทรัพยากรทางทะเล

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบูรณาการองค์ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล

 

 

 

 

หน่วยงานด้านการศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ศึกษา วิจัย และค้นคว้าเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้รู้จักคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการพัฒนางานด้านดังกล่าวได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ The Asian Institute of Technology เป็นต้น

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานนี้ประกอบด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในทะเลด้วยการประยุกต์และพัฒนาการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  กรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่ในการติดตามและตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลพื้นท้องทะเล กระแสน้ำ คลื่น ฯ
s
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ
 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรมีชีวิตและทรัพยากรไม่มีชีวิตทางทะเลอาทิเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมควบคุมมลพิษสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมประมงทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทำประมง และผลิตสัตว์น้ำให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
กระทรวงอุตสาหกรรม มีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมด้านวัตถุอันตราย ด้านการผลิต และด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
กระทรวงกลาโหม มีกองทัพเรือซึ่งประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจและหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพเรือ เช่น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) กองเรือยุทธการ กรมฝ่ายอำนวยการต่างๆ และหน่วยสนับสนุนต่างๆ มีหน้าที่รักษา และคุ้มครองผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในทะเลให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยไม่ขัดกับกฎหมายหรือข้อตกลงภายในและระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ มีหน่วยงานย่อย ได้แก่ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่กำหนดกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการปฏิบัติในการจัดการและการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบัญญัติกฎหมายระดับนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรเอกชน/ หน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานอื่นๆ
  • หน่วยงานภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานราชการและประชาชนในการทำงาน ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่มีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมีชีวิตและไม่มีชีวิตทางทะเล ได้แก่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โครงการแลใต้เพื่อฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา กลุ่มพัฒนาประมงพื้นบ้าน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวปัตตานี สมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน องค์การสะพานปลา เครือข่ายองค์กรด้านประมงพื้นบ้านภาคใต้ ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย กลุ่มอนุรักษ์ปัตตานี สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่มีชีวิต นั่นก็คือ บริษัทสำรวจ ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
  • หน่วยงานระดับชาติที่มีบทบาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ Convention on Biological Diversity, International Tropical Marine Ecosystems Management Symposium (ITMEMS), International Coral Reef Initiative (ICRI), Wetlands International - Asia Pacific (WIAP), The Global Environment Facility (GEF), Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), International Union for The World Conservation Union (IUCN), NGO Global Network, Conservation International, The World Fish Center, International Tropical Marine Ecosystems Management Symposium (ITMEMS), Convention on Biological Diversity, โครงการเครือข่ายประมงพื้นบ้านภายใต้สมาคมเนอร์ธไอร์แลนด์, Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA), Thailand Energy and Environment Network (TEENET) และ World Trade Organization (WTO) เป็นต้น

 

   

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com