โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้ทะเล

 


   อย่างไรก็ตาม การที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ มากมายนี้ แม้จะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าทะเลมีความสำคัญ แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะพิจารณาว่า เหตุใดสถานภาพของท้องทะเลไทยจึงยังไม่คืนสภาพความสมบูรณ์ และคนใช้ทะเลก็ยังประสบปัญหาต่างๆ เรื่อยมา และจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาประกอบกับข้อมูลหน้าที่การบริหารจัดการของหน่วยงานที่มี ทำให้พอจะสรุปได้ ดังนี้

 
  1. แม้ประเทศไทยจะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ดูแลและจัดการด้านการใช้ การอนุรักษ์ ทรัพยากรและกิจกรรมทางทะเล แต่เป็นการดูแลแบบแยกส่วน แต่ละหน่วยงานยังไม่ค่อยประสานความร่วมมือกันในการจัดการ ตัวอย่างเช่นการจัดการเรื่องฐานข้อมูล ซึ่งเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารในระดับสูงของประเทศไม่สามารถวางนโยบายในภาพรวมได้อย่างชัดเจน
2. หน่วยงานบางแหล่งขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการเฉพาะด้าน ทำให้การปฎิบัติงานอาจไม่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของหน่วยงานนั้นๆ เช่น การขนส่งและพาณิชยนาวี ดูแลรับผิดชอบท่าเรือ แต่อาจไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องร่องน้ำ สำหรับการเดินเรือ เป็นต้น
3. ขาดนโยบายทางทะเลในภาพรวม ที่จะเป็นตัวชี้นำให้การวางแผน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา

 
 

1. จัดทำนโยบายการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทย เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ในรูปขององค์กรกลาง หรือเป็นนโยบายระดับชาติโดยที่ไม่มีองค์กร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมซึ่งควรจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม
2. อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน เช่น รัฐต่อรัฐ รัฐต่อเอกชน รัฐต่อองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐต่อประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันทั้งในส่วนของทฤษฎีและการปฏิบัติ อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่เกิดเป็นความขัดแย้ง
การบริหารจัดการหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยเหนือที่แตกต่างกันนั้น เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ หรืออาจไม่สามารถทำได้เลย ตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่มีแนวทางของการใช้ทะเลในภาพรวมที่ชัดเจน ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ควรจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก คือ การจัดทำนโยบายในระดับชาติ


   

 

 

 

 

 

   

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com