โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบูรณาการองค์ความรู้ทางเทคนิค

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ มีมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ประสานงานศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 2 หน่วยงานนี้มีหน้าที่ดำเนินการวิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติและความต้องการของอุตสาหกรรม พร้อมทั้งนำผลงานสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ของประเทศ อีกทั้งพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน และความมั่นคงแห่งชาติ
  กระทรวงกลาโหม โดยมีกองทัพเรือมีประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจและหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพเรือมีหน้าที่อำนวยการประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการ รวมทั้งการวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงาน
อุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาทางทะเล
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล อำนวยการ ประสานงาน และประเมินผลเกี่ยวกับการฟื้นฟู คุ้มครอง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลและชายฝั่งในกรณีที่คุณภาพน้ำประสบปัญหาหรือมีความเสื่อมโทรม ประกอบด้วยหน่วยงานต่อไปนี้ คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วยังมีกรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่การบริหารจัดการและดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมด้านวัตถุอันตราย ด้านการผลิต และด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อีกทั้งควบคุมและดูแลมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งหรือของเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบำบัดคุณภาพน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ
  กระทรวงการต่างประเทศมีหน่วยงานย่อย ได้แก่ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่กำหนดกฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการปฏิบัติในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อบัญญัติกฎหมายหรือข้อตกลงระดับนานาชาติ
 

องค์กรเอกชน/ หน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานอื่นๆ

  • หน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่วิจัย ติดตามตรวจสอบ ประสานงาน และดำเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หน่วยงานดังกล่าวได้แก่ องค์การจัดการน้ำเสีย สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย (Marine Science Association of Thailand) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • เป็นต้นหน่วยงานระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้แก่ NGO Global Network, The Global Environment Facility (GEF), Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), The Think Earth Foundation, United Nations Environment Programme, Partnerships in Environment Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) เป็นต้น
   

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com