โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการขนส่งทางทะเล

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบูรณาการองค์ความรู้ทางเทคนิค

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ให้ความรู้ การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ได้แก่ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการขนส่งและโลจีสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ The Asian Institute of Technology

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ

 

 

กระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานย่อยที่มีส่วนในการทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำคือ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังร่วมมือและประสานงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการท่าเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อพัฒนาระบบขนส่งและขนถ่ายสินค้าให้มีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือ

 

กองบังคับการตำรวจน้ำ มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั้งหลายในน่านน้ำไทย ได้แก่ บริเวณท่าเรือและชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศไทย รวมทั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะและทะเลหลวง และในเขตอำนาจการรับผิดชอบอื่นๆ อีกทั้งยังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร การประมง คนเข้าเมือง การเดินเรือในน่านน้ำไทย ควบคุมการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างราชอาณาจักร รวมทั้งรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล รักษาทรัพยากรและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
  องค์กรเอกชน/ หน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานอื่นๆ
  • หน่วยงานภายในประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น
  • หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น International Maritime Organization (IMO), สมาคมนำร่องสากล (International Maritime Pilots' Association), สถาบันจัดชั้นเรือ (Classification Society), Partnerships in Environment Management for the Seas of East Asia, Secretariat of the Basel Convention United Nations Environment Program, The Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), International Labour Organization (ILO), International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) และ International Hydrographic Organization (IHO) เป็นต้น

 

 

   

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com