โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเลของประเทศไทย

        ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเลอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันเนื่องจากทะเลประกอบไปด้วยทรัพยากรและกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือกิจกรรมแต่ละชนิด แตกต่างกันไปตามอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ จากการค้นหาและรวบรวมจากข้อมูลออนไลน์ในเว็บไซต์ มีดังนี้

       
ชื่อหน่วยงาน
เว็บไซต์
                                                                                   
    กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี http://www.md.go.th/main_page/index.php
    กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/index.cfm
    กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.dmf.go.th/default_prev.asp
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://www.dmcr.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=5
    กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/
    กรมประมง http://www.fisheries.go.th/fish/web2/hotnews.php
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th/diw/index.asp
    กรมศุลกากร (การนำเข้า-ส่งออก) http://www.customs.go.th/
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/
    กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/
    กรมอุทกศาสตร์ http://www.navy.mi.th/hydro/
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th/
    กระทรวงกลาโหม http://www.mod.go.th/
    กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th/
    กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/1.php
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.mots.go.th/tourism/index.php
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th/home/index.php
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.moac.go.th/builder/moac06/ 
    กระทรวงคมนาคม http://portal.mot.go.th/
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.warehouse.mnre.go.th/portal/
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th/
    กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th/th/
    กระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th/
    กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th/
    กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th/
    กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/
    กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.go.th/culture01/cindex.php
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th/
    กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/
    กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/
    กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.m-industry.go.th/
    กองทัพเรือ www.navy.mi.th/
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tat.or.th/
    การท่าเรือแห่งประเทศไทย http://www.port.co.th/PAT/index2.html
    ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ http://www.oic.go.th/ginfo/
    ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/BOThomepage/index/index.asp
    บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  http://www.pttplc.com/th/default.asp
    รัฐบาลไทย http://www.thaigov.go.th/
    วิทยาลัยประชากรศาสตร์ http://chula.ac.th/college/cps/thai/index.html
    ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล: ศรชล http://www.navy.mi.th/sornchon/
    ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-พม่า http://www.navy.mi.th/tmbfcc/
    สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.tri.chula.ac.th/twwwroot/tindex.htm
    สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.arri.chula.ac.th/
    สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง http://www.navy.mi.th/ians/index_1.html
    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย http://www.tei.or.th/th_main.htm
    สมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย http://www.tofa.or.th/content/
    สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.net/
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th/
    สำนักงานเลขาธิการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล http://www.navy.mi.th/thaiasa/
    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/
    สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ http://www.nsc.go.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
    สำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th/opminter/contentnew/main.asp
    สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  http://www.fisheries.go.th/coastal/th/index.php
?option=com_alphacontent&Itemid=28&section=1
&cat=all&sort=5&limit=10&limitstart=90 
    แหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร กฎระเบียบ งานคนเรือ และสังคมชาวเรือ http://www.marinerthai.com/artmem01.htm
         
   

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com