โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การสัมมนา
เรื่อง “7.5 ล้านล้านบาทผลประโยชน์ชาติทางทะเล: วิกฤติหรือโอกาส”
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550
ณ  ห้องประชุม 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
คลิกที่นี่  

ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา คลิกที่นี่   

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่การสัมมนา(เต็มรูปแบบ) คลิกที่นี่

 

 

 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com