โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

การคิดมูลค่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

มูลค่าโดยรวมทางเศรษฐศาสตร์ (Total Economic Value) ของทรัพยากรหรือมูลค่าทางสิ่งแวดล้อม(Dominika Dziegielewska. 2007. Environmental economics” The Encyclopedia of Earth. Encyclopedia of Earth. Available Source:  http://www.eoearth.org/article/Total_economic_value, September 10, 2007.)  ประกอบด้วย (มีต่อคลิก)

 
มูลค่าทรัพยากรทางทะเลเป็นการคิดมูลค่าโดยดัดแปลงจากเทคนิคการคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมของทรัพยากรทั่วไป(ที่มา : ประวีณ ลิมปสายชล. 2546.  การประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเล วิธีการและกรณีศึกษา. เอกสารเผยแพร่ ลำดับที่ 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรุงเทพฯ.)  โดยมี 2 ลักษณะ คือ(มีต่อคลิก)
 
มูลค่าผลประโยชน์ทางทะเล
 
มูลค่าจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามวิธีการประเมินมูลค่าที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่า (มีต่อคลิก)
 
มูลค่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 7.4 ล้านล้านบาท โดยรวบรวมจากข้อมูลทุติยภูมิที่เคยมีการศึกษาเอาไว้ แบ่งออกเป็นมูลค่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลค่าของกิจกรรมการใช้ทะเล และมูลค่าการสูญเสียโอกาสจากการสูญเสียทรัพยากรหรือผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ทะเล(มีต่อคลิก)
 
มูลค่าจากกิจกรรมการใช้ทะเล กิจกรรมการใช้ทะเลของคนไทยสามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 6.7 ล้านล้านบาท และการคิดมูลค่าจากกิจกรรมการใช้ทะเลจะใช้มูลค่าของผลผลิตหรือบริการที่เกิดจากกิจกรรมนั้นๆ ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าราคาตลาดโดยตรง อาจเรียกได้ว่ามูลค่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจากกิจกรรมการใช้ทะเลนี้จึงจัดเป็นมูลค่าในส่วนของการใช้ประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งราคาของสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะยังไม่ได้คิดรวมไปถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม (มีต่อคลิก)
 
มูลค่าการสูญเสียโอกาสจากการสูญเสียทรัพยากร หรือ ผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ทะเล  เท่ากับ 0.09 ล้านล้านบาท โดยทั่วไปแล้วตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมมีวิธีการคิดที่นำเอามูลค่าการลงทุนในเชิงการป้องกัน การลงทุนทดแทน และการเสียโอกาสไปคำนวณเป็นมูลค่าทรัพยากรจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมได้ (มีต่อคลิก)
 

 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com