โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ประเทศไทย   ประกอบด้วย  ชายฝั่งอ่าวไทย  และชายฝั่งอันดามัน  ยาวรวมกันประมาณ 2,800  กิโลเมตร และมีจังหวัดถึง 23 จังหวัดจากทั้งหมด 76 จังหวัดในประเทศ ที่มีอาณาเขตติดกับทะเล  มีเขตทางทะเล (Maritime zones) โดยรวมประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่มีอาณาเขตบนบกทั้งหมดประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น      

     ในอดีต   ทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งประเทศด้วยดีเสมอมา คนไทยจึงใช้ทะเลอย่างมากทั้งทะเลภายในเขตอำนาจรัฐ และทะเลนอกเขตอำนาจรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งนับวันการใช้นี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากการใช้เป็นไปโดยขาดแผนการ (แบบองค์รวม) ที่ชัดเจน และการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีไม่มากเท่าที่ควร ปัญหาต่างๆ จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทบกับผู้คนกลุ่มใหญ่ของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

     การประกาศใช้กฎหมายทางทะเลร่วมกันในระดับนานาชาติทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทำให้ประเทศไทยควรทบทวนและศึกษาสถานการณ์ของการใช้ทะเลว่ามีศักยภาพเพียงใด รองรับการใช้และมาตรการข้อบังคับต่างๆ ได้มากน้อยแค่ไหน  สถานการณ์การใช้ในปัจจุบัน และแผนการใช้ต่อไปในอนาคตควรเป็นแบบใด

     โครงการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน

     จะได้ทำการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลในมิติต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ประกอบการระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใช้ทะเล เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ทะเลในด้านต่างๆ

      ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ฐานข้อมูลสถานการณ์การใช้ทะเลไทยในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

     ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทะเลข้อมูลระบบการคมนาคมขนส่งทางทะเล และข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเล

      นอกจากนี้ระหว่างการศึกษาอาจมีข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อใช้ผลักดันให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ทะเลไทยขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และหัวข้อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องในอนาคต ผลสัมฤทธิที่ได้จากการจัดทำโครงการในครั้งนี้จะมีการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ ผ่านรูปแบบเวปเพจ การจัดประชุมนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการ และรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

 

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com