โครงการ : “ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”
| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โครงการ : สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน”

  หัวหน้าโครงกา : รศ. ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
                               รายชื่อคณะทำง
าน คลิกที่นี่

  หน่วยงาน : สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   (โดยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และสถาบันการขนส่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง) กรมประมง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมอุทกศาสตร์
  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. เลขที่สัญญา : RDG5030005

  ระยะเวลา : 10 เดือน 15 วัน (15 พ.ย. 49 - 30 ก.ย. 50)

  วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ทะเลในด้านต่างๆ ของประเทศไทย
     2. เพื่อระบุโอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยกับการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน
     3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ทะเลไทย

  แนวทางดำเนินการศึกษา
     แนวทางการดำเนินการศึกษาจะใช้วิธีการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ   (Secondary data) และทบทวนวรรณกรรมในเรื่องการใช้ทะเลจากหน่วยงานต่างๆ   ในประเทศไทยที่ได้มีการศึกษาไว้ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ทะเลอย่างยั่งยืน   โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมกัน   แล้วจัดระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. ฐานข้อมูลสถานการณ์การใช้ทะเลไทยในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้
      - ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      - ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทะเล
      - ข้อมูลระบบการคมนาคมขนส่งทางทะเล
      - ข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทะเล
     2. ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อใช้ผลักดันให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ทะเลไทยขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
     3. หัวข้อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องในอนาคต

  กระบวนการผลักดันผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์
     ผลสัมฤทธิที่ได้จากการจัดทำโครงการในครั้งนี้จะมีการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์   ผ่านรูปแบบเวปเพจ การจัดประชุมนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการ และรายงานฉบับสมบูรณ์   เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ดูโครงการฉบับสมบูรณ์ คลิกที่นี่  

| หน้าหลัก | ผลประโยชน์ชาติ | ทรัพยากร | สิ่งแวดล้อม | ท่องเที่ยว | ขนส่ง | กฎหมาย | ฐานข้อมูล | กิจกรรม | หน่วยงาน | มุมแลกเปลี่ยน | เกี่ยวกับโครงการ |

c/o สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2218 8164 โทรสาร  0 2652 5066 กด 0 E-mail: thaisea_mp@yahoo.com